Hala Tuju Inovasi Sosial (SIR)

16
pakar terlibat sebagai pakar dalam bidang ekonomi, alam sekitar dan sosial
1
deraf halatuju inovasi sosial bagi 5 tahun
4
projek inovasi dikenalpasti untuk di reengineer, repurpose, readapt dan replicated di tempat lain
1
inovasi sosial dinaik taraf ke peringkat pra-pengkomersialan setiap tahun
5
inovator/usahawan dihasilkan

About

About

Hala Tuju Inovasi Sosial dibangunkan sebagai garis panduan utama kepada penggerak inovasi sosial di Malaysia dalam memacu pembangunan ekonomi, sosial dan persekitaran melalui pelaksanaan projek aplikasi teknologi R&D yang inovatif dan dapat memberi perubahan kepada masyarakat.

Penglibatan 3 pakar dalaman, 3 pakar luaran (NGO, industri & akademia) dan 10 pemegang taruh sebagai pakar ekonomi, alam sekitar dan sosial
1 deraf halatuju inovasi sosial bagi 5 tahun
4 projek inovasi dikenalpasti untuk di reengineer, repurpose, readapt dan replicated di tempat lain
1 inovasi sosial dinaik taraf ke peringkat pra-pengkomersialan setiap tahun dan 5 inovator/usahawan dihasilkan

FAQ

Inovasi sosial merupakan aplikasi teknologi atau inovasi sebagai kaedah untuk menyelesaikan sesuatu isu atau masalah masyarakat yang dapat memberikan impak positif kepada ekonomi, nilai sosial dan kesejahteraan rakyat.

Inisiatif Inovasi Sosial ini dilaksanakan bagi menyokong Wawasan Kemakmuran Bersama (WKB 2030) dengan membangunkan ekosistem inovasi sosial yang kondusif, diterajui oleh Sains, Teknologi bagi pembangunan yang lestari di masa hadapan. Inisiatif Inovasi Sosial telah pun dilaksanakan oleh MOSTI semenjak tahun 2015 melalui program Malaysia Social Innovation(MySI).Inisiatif ini diteruskan lagi dengan merangka pelan startegik 2021 sehingga 2025.

Inisiatif Inovasi Sosial diterajui oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) dan Yayasan Inovasi Malaysia merupakan agensi pelaksana telah membangunkan Halatuju Inovasi Sosial 2020 yang menggariskan beberapa teras strategik bagi tahun 2021 sehingga 2025. Antara teras strategik adalah (i) Tadbir urus inovasi sosial yang responsif (ii) Pembangunan Infrastruktur & penciptaan komuniti yang bersemangat tinggi (iii) Pembudayaan minda inovatif & semangat keusahawanan (iv) Mengadaptasi bakat inovasi sosial (v) Peningkatan rangkaian pembiayaan dan pelaburan.

Bagi memastikan pelaksanaan inisiatif ini lebih menyeluruh, agensi-agensi kerajaan, akademia, korporat,NGOdan inovatorperlu memainkan peranan penting sebagai penggerak inisiatif inovasi sosial dan seterusnya faedah inovasi dapat dirasai oleh rakyat di Malaysia.

Pada tahun 2021, MOSTI akan membangunkan Dasar Inovasi Sosial, manakala YIM telah mengenalpasti pelbagai program khusus bagi mempromosikan Inisiatif Inovasi Sosial, membangunkan platform digital bank pengetahuan inovasi sosial, pensijilan inovator sosial, Malaysia Social Innovation Accelerator Program (MySIAP) serta program Malaysia Social Innovation (MySI). Dengan pelaksanaan program ini, menjangkakan peningkatan pengetahuan dikalangan komuniti mengenai kepentingan inovasi sosial, peningkatan bilangan inovator sosial, sukarelawan inovasi sosial,peningkatan penglibatan badan korporat, produk inovasi yangdapat dikomersialkan dan mengantarabangsakan inovasi sosial ke peringkat lebih tinggi.

Implementing Agency
Funder

More Programmes

Inisiatif Inovasi Sosial 2021

Inisiatif Inovasi Sosial merupakan program yang mempromosikan inovasi sosial ke pelbagai lapisan masyarakat, mengenal pasti agen sosial yang berupaya menghasilkan...

NGO@Makerthon

NGO@Makerthon adalah satu program bagi Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) di Malaysia yang bertujuan untuk membimbing dan menyatukan 20 NGO dengan...

Grassroots Enrichment Programme (GEP)

Mengenai Grassroots Enrichment Programme dilaksanakan bagi mengukuhkan dan meningkatkan kemahiran keusahawanan dalam kalangan inovator akar umbi YIM. GEP menfokuskan kepada...

Our time: 12:33am +08

Terima kasih kerana melayari laman web baru kami. Kami ingin maklum balas mengenai pengalaman anda untuk membantu kami menguruskan laman web kami dengan lebih baik untuk anda!